De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (ook wel ‘nieuw decreet op de ruimtelijke ordening’ genoemd).

De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals

· het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
· de ruimtelijke uitvoeringsplannen
· de stedenbouwkundige verordeningen.

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook zijn de secretaris, de stedenbouwkundige ambtenaar en de schepen van ruimtelijke ordening op de vergadering aanwezig.

Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad  beslist welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de GECORO.
Het zijn de vertegenwoordigers van de landbouwers, de socioculturele verenigingen, de werkgevers en de werknemers.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 april 2016 de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers, de vaste secretaris en de vertegenwoordigers van de politieke fracties benoemd.

De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Voorzitter

Alexander De Wit

Vaste secretaris

Jan Van Den Eeckhout
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02/532 41 56
jan.vandeneeckhout@gooik.be 

 

Deskundigen met respectievelijke plaatsvervangers:
Philippe Duflo (effectieve)
Peter Jacobs (plaatsvervanger)
Joke Delrue (effectieve)
Geert Van Eeckhoudt (plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen met respectievelijke plaatsvervangers

Vereniging van werkgevers:
Philippe Leuckx (effectieve)
Wouter De Stecker (plaatsvervanger)

Socioculturele verenigingen:
Maton Hilde (effectieve)   
Ivan Bardijn (plaatsvervanger)

Verenigingen van landbouwers:
Mignon Filip (effectieve)
Patrick Van Schepdael (plaatsvervanger)

Verenigingen van werknemers:      

Marc Jespers (effectieve)                                                                                                                             

Derycke René (plaatsvervanger)

Milieu- en natuurverenigingen:                                                                                                                            

Ann De Keuster (effectieve)
Lode Dehantschutter (plaatsvervanger)

Namens de fracties:

Namens de CD&V-fractie:
Lieven Krikilion

Namens de Open-VLD-fractie:
In beraad

Namens de N-VA-fractie:
Wim Struelens

 

Vergaderdata en verslagen
De commissie vergadert minstens 2 maal per jaar.

 

De zittingen van de GECORO zijn in principe niet openbaar, tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen.

De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.