Watertoets 

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem.

Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Sinds 1 maart 2012 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets in werking. De informatie op onderstaande link is aangepast aan de nieuwe situatie.

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets