Gemeentelijke sportsubsidies 

De sportverenigingen ontvangen jaarlijks tijdens de maand augustus een schrijven van de gemeente om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. De sportverenigingen moeten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, zoals opgenomen in het erkenningsreglement.

De gemeente Gooik kent 3 subsidielijnen voor sportverenigingen/-organisaties:

• Beleidssubsidies
• Subsidies voor het stimuleren tot professionalisering van de sportclub
• Subsidies voor volkspelen en recreatiesport

Tijdens het najaar 2019 wordt er werk gemaakt van een nieuw subsidiereglement voor Gooikse sportclubs. Binnen de sportregio Pajottenland is een werkgroep actief die de reglementen van de verschillende gemeenten meer op elkaar wenst af te stemmen, elke gemeente zal echter haar eigen accenten kunnen blijven leggen.

Dit nieuwe reglement zal ingaan vanaf het seizoen 2020-2021, het seizoen 2019-2020 zal een overgangsjaar vormen dat geënt blijft op de huidige reglementen.


De aanvraagformulieren voor subsidiëring moeten worden ingediend bij de Gooikse sportdienst uiterlijk op 1 oktober. Het betreft steeds de periode van 1 augustus van het vorige jaar tot en met 31 juli van het betreffende dienstjaar. De aanvraag moet alle gevraagde bijlagen bevatten.

 

Erkenningsreglement

Erkende sportverenigingen kunnen genieten van tal van voordelen binnen de gemeente, zoals een goedkoper huurtarief van het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen, gebruik maken van de gemeentelijke vergaderzalen in G.C. De Cam, logistieke ondersteuning (o.a. nadars, tenten, podium, …), gebruik van de materialen van de uitleendienst (geluidsinstallatie, stoelen, tafels,..),...

Een erkenning geeft evenwel geen automatisch recht op een subsidiëring door de gemeente. Een erkenningsaanvraag kan steeds gericht worden aan de sportraad, die de erkenning positief of negatief zal adviseren aan het college van Burgemeester en Schepenen en die op haar beurt de erkenning zal bevestigen.

Beleidsubsidies

Deze subsidies zijn bedoeld als ondersteuning van de clubwerking i.f.v. hun jeugdsportbeleid. Wie in aanmerking wenst te komen voor deze subsidies moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en zijn dossier indienen tegen1 oktober.

Onder “leden” worden verstaan, alle actieve, bij de vereniging aangesloten en verzekerde leden.
Onder “jeugdleden” worden verstaan, alle actieve, bij de vereniging aangesloten en verzekerde leden die op 31 juli die aan de aanvraag voorafgaat ,de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt.


Jeugdleden die training krijgen van gekwalificeerde trainers en het hebben van een jeugdsportcoördinator (Bachelor/master LO met een initiator diploma in de betreffende sporttak of minimum trainer B) wegen het zwaarst door in deze subsidies.

Subsidie voor het stimuleren tot professionalisering van de sportclub

Dit reglement vervangt het reglement vroegere impulssubsidies dat aangepast diende te worden aan het decreet lokaal sportbeleid en de acties binnen het meerjarenplan van de gemeente Gooik. Dit reglement werd van kracht op 1 januari 2014.  Dit reglement wil enerzijds de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen verhogen door het terugbetalen van erkende opleidingen en bijscholingen, anderzijds biedt ze de mogelijkheid om de professionele omkadering te verhogen via specifieke jeugdsportbegeleiders onder bepaalde voorwaarden (bv. trainer MultiMove voor jeugd tot 8 jaar, conditietrainer voor jeugd tot 18 jaar) en door het financieel ondersteunen van vormingen georganiseerd door clubs ism de Gooikse sportdienst.


Ze heeft ook tot doel de structurele samenwerking (of fusies) tussen sportverenigingen te ondersteunen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle werking.

Subsidies voor volkspelen en recreatiesport

Deze subsidies voor erkende sportverenigingen en/of verenigingen in samenwerking met de Gooikse sportdienst, zijn gericht op de ondersteuning van de recreatieve sportbeoefening (recreatiesport) en/of moeten bijdragen tot de sociale levenssfeer binnen de gemeente (volksspelen).